Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 21 listopada 2012 r. o godz. 16.00 w Ratuszu odbędzie się wspólne posiedzenie komisji

INFORMACJA
 


W dniu 21 listopada 2012 r. o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej.


Tematem posiedzenia będzie omówienie materiałów na sesję organizowaną w dniu 22 listopada 2012 r. a mianowicie :
1. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubniewicach.
2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Lubniewice na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia   w sprawie skierowania do Trybunału  Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne (dz. nr 450/2 i 451/2),
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne (dz.nr 469/7),
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne (dz.nr 1000/1),
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne- obręb Lubniewice,
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na drogę,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  budżetowej,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy L-ce na lata 2012-2024,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/58/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z  dn.22.07.2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice,
12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice w obrębie Glisno w rejonie jez. Lubniewsko,
13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice,
14. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
15. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
16. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie MiG Lubniewice,
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie MiG Lubniewice,
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie MiG L-ce,
19. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego w 2013r.,
20. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów obowiązujących na terenie MiG Lubniewice,
21. Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok,
22. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de  minimis, 
23. Zakończenie posiedzenia.
                                                                                        

 

                                                                                    Przewodnicząca Rady
                                                                                     /_/ Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (15 listopada 2012)
Opublikował: Waldemar Gatzka (15 listopada 2012, 14:30:30)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2823