Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 17 listopada 2022 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad:
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Analiza oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza Lubniewic, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy Lubniewice, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających w imieniu burmistrza decyzje administracyjne.
  3. Analiza oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Lubniewicach.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2022.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2022-2035.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
      w Lubniewicach
/-/ Tomasz janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (11 listopada 2022)
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (11 listopada 2022, 13:18:24)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (14 listopada 2022, 12:15:39)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 406