Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 15 listopada 2021 r. o godz. 14.30 w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach, Osiedle Słowiańskie 4

Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza Lubniewic, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy Lubniewice, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne.
 3. Analiza oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 4. Informacja z działalności Biblioteki w 2021 roku.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubniewice na lata 2017-2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia  średniej ceny  skupu żyta  przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego  na terenie Miasta i Gminy  Lubniewice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2021-2035.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lubniewice na rok 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Rogi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubniewice i Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Lubniewice.
 17. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.
 
 
                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                   w Lubniewicach
                                                             /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (9 listopada 2021)
Opublikował: Waldemar Gatzka (9 listopada 2021, 13:26:08)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 783