Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 7 czerwca 2021 r. o godz. 14.30 w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach, Osiedle Słowiańskie 4

Porządek obrad:
 
1.  Sprawy regulaminowe.
2.  Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Lubniewice.
3.  Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystycznego.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca w roku 2021.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubniewice na rok szkolny 2021/2022.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – działki o nr ewid. 638 w obrębie Lubniewice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2021-2035.
9. Debata nad raportem o stanie Gminy Lubniewice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Lubniewic.
11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubniewic:
a. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii  o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia,
b. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie absolutorium dla Burmistrza Lubniewic za rok 2020,
c. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi,
d.  dyskusja,
e. podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 r.,
f. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok.
12. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
           w Lubniewicach
    /-/  Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (1 czerwca 2021)
Opublikował: Waldemar Gatzka (1 czerwca 2021, 13:50:05)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 671