Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 14 września 2020 r. o godz. 14.30 w Gminnym Ośrodku Kultury "Pod Morwą" w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51B

Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubniewicach w roku szkolnym 2019/2020.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2019 r.
 4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za I półrocze 2020 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/34/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie jez. Lubniewsko w obrębie Glisno w gminie Lubniewice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej mienie komunalne, dotychczasowemu najemcy.
 7. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przetargową nieruchomości lokalowej w Jarnatowie, stanowiącej mienie komunalne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów Gminy Lubniewice w  nieruchomości położonej w miejscowości Rogi, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr ewid. 4/3.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwrot działek o nr 1008/3 i 1008/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Lubniewice (Os. Świerczów), do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XVII/143/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016 roku, dotyczącej ograniczenia korzystania z jednostek pływających z napędem motorowym na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubniewice na rok szkolny 2020/2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lubniewic i Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej rozwiązania problemu z dostawą wody w miejscowości Glisno.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 15. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.
 
 
                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                   w Lubniewicach
                                                            /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (10 września 2020)
Opublikował: Waldemar Gatzka (10 września 2020, 09:28:52)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (10 września 2020, 09:30:42)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 799