Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 18 czerwca 2018 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie komisji.

Porządek obrad:
 
1. Sprawy regulaminowe - przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
2. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
3. Informacja z działalności Spółdzielni Socjalnej MY.
4. Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystycznego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tych miejsc w roku 2018.
6. Podjęcie uchwały na temat aglomeracji Lubniewic.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne (dz. 396/1).
8.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne położonej w Jarnatowie.  
9.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubniewice na 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubniewice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubniewice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035.
16. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok i udzielenie absolutorium burmistrzowi Lubniewic:
1) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania burmistrza Lubniewic z wykonania budżetu za 2017 rok.
2) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie  udzielenia burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2017r.,
3) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach o udzielenie absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania  budżetu za 2017r.,
4) dyskusja,
5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice za  2017r.
6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Lubniewic z tytułu wykonania budżetu za  2017r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lubniewic
18. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.
19. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
20. Zakończenie obrad.
 
                                                                Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                      Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (13 czerwca 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (13 czerwca 2018, 13:30:37)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 906