Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 6 listopada 2017 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 6 listopada 2017r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie komisji.


Tematyka posiedzenia:
 
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja o funkcjonowaniu placówek oświatowych na terenie gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w L-cach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im Janusza Korczaka w Lubniewicach.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Gminy Lubniewice"
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne, położonych w Lubniewicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Lubniewice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych Słońsk.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w  ośrodku wsparcia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubniewice na lata 2018 – 2032”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lubniewice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w okresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 14. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2017r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody budżetu Gminy Lubniewice.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
 18. Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych za 2016r. 
 19. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 20. Zakończenie posiedzenia
 
 
                                                                 Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                          (-) Beata Sanockametryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (2 listopada 2017)
Opublikował: Waldemar Gatzka (2 listopada 2017, 11:53:45)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 834