Burmistrz Lubniewic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubniewicach i Gliśnie

Tabela z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (44kB) word

Przetarg odbędzie się 18 września 2013 r. o godz. 10.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego
w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51 (II piętro).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić na rachunek Gminy Lubniewice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Lubniewicach Nr 53 8369 0008 0050 0018 2000 0010 w takim terminie aby najpóźniej w dniu 13.09.2013 wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie. Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny ważny 3 miesiące wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą w przetargu udział osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do dnia zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Uchylanie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w wyznaczonym terminie powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. Okazanie granic nieruchomości następuje staraniem i na koszt nabywcy.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

Ogłoszenie o przetargu zostaje, wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubniewice www.bip.lubniewice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Lubniewicach (pokój nr 6 i 11, oraz pod nr tel. 95 755 70 52 wew. 2 lub 3).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyniku przetargu (39kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Izabela Ćwirko (16 sierpnia 2013)
Opublikował: Waldemar Gatzka (17 sierpnia 2013, 08:20:21)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (27 września 2013, 08:11:28)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2902