Burmistrz Lubniewic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Lubniewicach - działka nr 28/55

Przetarg odbędzie się 6 kwietnia 2022 roku o godz. 11:00 w sali ślubów Urzędu Miejskiego 
w Lubniewicach (parter), ul. Jana Pawła II 51.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić na rachunek Gminy Lubniewice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Lubniewicach nr 19 8369 0008 0050 0018 2000 0040 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 1 kwietnia 2022 r. wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie. 
Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości, natomiast komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze zobowiązane są przedłożyć dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny ważny 3 miesiące wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą w przetargu udział osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającego zgodę na nabycie nieruchomości.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) upłynął w dniu 15 lutego 2022 r. Sprzedaż nieruchomości podanych w wykazie jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zmianami). 
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do dnia zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Uchylanie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w wyznaczonym terminie powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. 
Okazanie granic nieruchomości następuje staraniem i na koszt nabywcy. Nieruchomość będąca przedmiotem I przetargu jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. 
Ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, opublikowane w prasie regionalnej oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubniewice www.bip.lubniewice.pl


Opis nieruchomości (47kB) pdf

-------------------------------------------

Informacja o wyniku przetargu (40kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Izabela Dembińska (2 marca 2022)
Opublikował: Waldemar Gatzka (2 marca 2022, 08:46:18)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (25 kwietnia 2022, 13:33:52)
Zmieniono: Informacja o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1735