Burmistrz Lubniewic ogłasza I przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Rogi, gmina Lubniewice.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zm./ oraz § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. 2021 r., poz. 2213 ze zmianami/ i Zarządzenia Burmistrza Lubniewic nr 176/2021 z dnia 07 grudnia 2021 r.

BURMISTRZ LUBNIEWIC

Ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubniewice, położonej w miejscowości Rogi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/1 o powierzchni 0,060 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr GW1U/00023549/4.

Ze względu na fakt, że działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, uzasadniona jest sprzedaż działki w przetargu ograniczonym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 17.000 złotych (słownie: siedemnaście tysięcy złotych)  brutto.
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 1.700 złotych (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych). Sprzedaż nieruchomości podanych w wykazie jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.).

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) upłynął w dniu 19 stycznia 2022 r.

Teren nieruchomości nieregularny, wydłużony, teren płaski, nieoświetlony, nieogrodzony. Działka oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako „dr” – droga. Dostęp do drogi publicznej (nr działki: 5590/4) poprzez działkę drogową nr 7. Teren ten wyposażony jest w sieć elektroenergetyczną.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lubniewice” działka nr 4/1 - to droga w obszarze o funkcji mieszkalnej.

Warunkami uczestnictwa w przetargu są:
1. Wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2022 roku włącznie, na rachunek Urzędu Miejskiego w Lubniewicach w Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim Oddział w Lubniewicach na konto nr 19 8369 0008 0050 0018 2000 0040,  w tytule wpisując: imię i nazwisko oferenta oraz nr działki. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

2. Posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego lub współużytkowania wieczystego do nieruchomości przyległych do działki nr ewid. 4/1 w obrębie Rogi, czego dowodem będzie oświadczenie złożone na druku wydanym przez Referat Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się na dzień 11 marca 2022 roku. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi warunki uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach przy ul. Jana Pawła II 51 do godziny 14.00.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa w pkt 2 dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 14 marca 2022 roku o godz. 14.00. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia. Wadia wniesione przez pozostałe osoby zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.   
 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 marca 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach przy ul. Jana Pawła II 51 w sali nr 1 o godzinie 10-tej.

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108/.

Burmistrzowi Lubniewic przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zm./. Bliższych informacji na temat przetargu udzielane są w  Referacie Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Lubniewicach (I piętro, pokój nr 14, tel. 728 999 104).
 

metryczka


Wytworzył: Izabela Dembińska (8 lutego 2022)
Opublikował: Waldemar Gatzka (8 lutego 2022, 20:41:38)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (9 lutego 2022, 07:39:52)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 902