Burmistrz Lubniewic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziałów w nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Lubniewice

Burmistrz Lubniewic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziałów w nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Lubniewice, stanowiących własność Gminy Lubniewice.

Opis nieruchomości
Działka nr 595 wraz z działką 596/8 stanowi drogę – ul. Spokojną. Wykorzystywana jest jako droga dojazdowa do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działek budowlanych oraz dojazd do kompleksu garaży. W obszarze działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej.
 
Warunki przetargu
Przetarg odbędzie się 12 stycznia 2022 roku o godz. 10:00 w sali ślubów Urzędu Miejskiego w Lubniewicach (parter), ul. Jana Pawła II 51. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić na rachunek Gminy Lubniewice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Lubniewicach nr  19 8369 0008 0050 0018 2000 0040 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 07 stycznia 2022 r. wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie. 
Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości, natomiast komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze zobowiązane są przedłożyć dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny ważny 3 miesiące wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą w przetargu udział osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającego zgodę na nabycie nieruchomości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) upłynął w dniu 30 listopada 2021 r. Sprzedaż nieruchomości podanych w wykazie jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.). Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do dnia zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Uchylanie się kandydata na nabywcę wyłonionego
w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w wyznaczonym terminie powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. Okazanie granic nieruchomości następuje staraniem i na koszt nabywcy. Nieruchomości będące przedmiotem I przetargu są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań. Ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, opublikowane w prasie regionalnej oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubniewice www.bip.lubniewice.pl


Wykaz nieruchomości (36kB) pdf

---------------------------------------------

Informacja o wyniku przetargu (364kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Izabela Dembińska (7 grudnia 2021)
Opublikował: Waldemar Gatzka (7 grudnia 2021, 14:08:12)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (21 stycznia 2022, 11:10:20)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 509