Burmistrz Lubniewic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gliśnie

Burmistrz Lubniewic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gliśnie, stanowiących własność Gminy Lubniewice


Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Sulęcinie Księga wieczysta Nr KW GWU/00022173/0.
W pobliżu zbywanych nieruchomości dostępne są następujące sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna. Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania terenu, jednak o warunki przyłączenia nabywca nieruchomości winien wystąpić indywidualnie do dysponentów poszczególnych sieci.  Nieruchomości nie są obciążone żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami osób trzecich.
Przetarg odbędzie się 11 października 2012 r. o godz. 10.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51 (II piętro).
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić na rachunek Gminy Lubniewice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Lubniewicach Nr 53 8369 0008 0050 0018 2000 0010 w takim terminie aby najpóźniej w dniu 05.10.2012 wymagana kwota (z oznaczeniem której nieruchomości dotyczy) znajdowała się na w/w koncie.
Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny ważny 3 miesiące wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą w przetargu udział osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości).
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.
Cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek VAT.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do dnia zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Uchylanie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w wyznaczonym terminie powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. Okazanie granic nieruchomości następuje staraniem i na koszt nabywcy.
Ogłoszenie o przetargu zostaje, wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz umieszczone na stronie internetowej gminy www.lubniewice.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Zamówień Publicznych, Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Lubniewicach (pokój nr 6 i 11, oraz pod nr tel. 95 755 70 52 wew. 2 lub 3).
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Izabela Ćwirko (10 września 2012)
Opublikował: Waldemar Gatzka (10 września 2012, 09:35:30)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (10 września 2012, 09:41:10)
Zmieniono: Modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3704