BURMISTRZ LUBNIEWIC ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ LUBNIEWIC


 
ogłasza II  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego Nr 12 położonego na I piętrze w budynku Nr 3 w Lubniewicach Osiedle Świerczów, dla którego prowadzona jest księga wieczysta Nr GW1U/00012757/5 wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu we współużytkowanie wieczyste w udziale 54/1000 części działki Nr 1002 o pow. 3462 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GW1U/00011357/4. Na działce tej położony jest budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wyposażony w sieć  wodno – kanalizacyjną oraz sieć elektryczną. Przetargiem objęto lokal mieszkalny Nr 12 o pow. 57,72 m2 składający się z 6 pomieszczeń wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. piwnicą o pow. 11,19 m2.
 
Pierwsza opłata za współużytkowanie wieczyste gruntu w udziale 54/1000 (20%) - 975,24 zł (dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 24/100);
cena lokalu (brutto) - 41.000,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy złotych);
wysokość wadium  - 4.100,00 zł (cztery tysiące sto złotych);
minimalna wysokość postąpienia - 410,00 zł (czterysta dziesięć złotych);
 
Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami osób trzecich.
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 14.02.2012 r. - z powodu braku zainteresowanych nie został rozstrzygnięty.
 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 21 maja  2012 r. o godzinie 10 00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach ul. Jana Pawła II  51 (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta  Lubniewice prowadzony przez Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie Odział Lubniewice nr: 53 8369 0008 0050 0018 2000 0010 w  takim terminie aby najpóźniej  w dniu 16 maja 2012 r. wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie.
Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny, ważny 3 miesiące wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście  lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą  udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega  zapłacie do dnia zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz Gminy. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i  opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. Okazanie granic nieruchomości następuje staraniem i na koszt nabywcy. Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej www.lubniewice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz lokalnej prasie.
                                  
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Zamówień Publicznych, Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Lubniewicach przy ul. Jana Pawła II 51 (pokój 6) lub pod nr tel. 95 755 70 52 wew. 3.
 

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (19 kwietnia 2012)
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 kwietnia 2012, 21:38:29)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (19 kwietnia 2012, 21:42:42)
Zmieniono: Modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5851