Burmistrz Lubniewic ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubniewicach

Przetarg odbędzie się 11 marca 2016 r. o godz. 11.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51 (II piętro).

W przetargu mogą uczestniczyć tylko właściciele działek przyległych do nieruchomości będących przedmiotem przetargu; dla działki o nr ewid. 649/7 obręb Lubniewice są to właściciele działek o nr ewid.: 666, 649/8, 665, 649/6 i 667; dla działki o nr ewid. 649/16 obręb Lubniewice są to właściciele działek o nr ewid.: 657, 649/15, 658, 649/17 i 656. Działki o nr ewid. 649/7 i 649/16 zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości, ponieważ nie posiadają one bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Warunkiem przystąpienia do I przetargu ustnego ograniczonego jest wniesienie wadium, które należy wpłacić na rachunek Gminy Lubniewice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Lubniewicach Nr 19 8369 0008 0050 0018 2000 0040 w takim terminie aby najpóźniej w dniu 07.03.2016 r. wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie oraz pisemne zgłoszenie do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Lubniewicach w terminie do 07 marca 2016r. uczestnictwa w przetargu, do którego należy dołączyć dowód wpłaty wadium. Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości, natomiast komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze zobowiązane są przedłożyć dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny ważny 3 miesiące wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą w przetargu udział osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającego zgodę na nabycie nieruchomości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz. 782 ze zm.) upłynął w dniu 09.02.2016r.

Sprzedaż nieruchomości podanych w wykazie jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami).

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do dnia zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Uchylanie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w wyznaczonym terminie powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. Okazanie granic nieruchomości następuje staraniem i na koszt nabywcy.

Nieruchomości będące przedmiotem I przetargu są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

Ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, opublikowane w prasie regionalnej oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubniewice www.bip.lubniewice.pl.


Wykaz nieruchomośći przeznaczonych do sprzedaży (45kB) pdf

Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu (335kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Izabela Dembińska (26 stycznia 2016)
Opublikował: Waldemar Gatzka (26 stycznia 2016, 10:36:49)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (10 marca 2016, 14:20:15)
Zmieniono: Lista osób zakwalifikowanych do przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1125