Burmistrz Lubniewic ogłasza przetarg ustny nieograniczony licytacyjny na sprzedaż pojazdu pożarniczego marki SCANIA LB 80

Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka: Scania,
Model pojazdu: LB 80,
Wersja: S38165,
Rodzaj pojazdu: samochód specjalny - pożarniczy,
Nr rejestracyjny: bez numeru,
Rok produkcji: 1975,
Nr identyfikacyjny (VIN): 378197,
Data pierwszej rejestracji: 31.07.1975,
Dopuszczalna masa całkowita: 16500 kg,
Pojemność / moc silnika: 14200 cm3 / 140kW (190KM),
Wskazanie drogomierza: 36.417 km,
Rodzaj kabiny: podwójna,
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym,
Liczba osi / rodzaj napędu: 2 / 4x2,
Kolor powłoki lakierowej kabiny: czerwony,
Ogumienie:
- przednie lewe: Belshina 11.00 R22.5, zużycie 80%,
- przednie prawe: Belshina 11.00 R22.5, zużycie 80%,
- tylne lewe zewnętrzne: Kama 12.00 R20, I 368, zużycie 90%,
- tylne lewe wewnętrzne: Kama 12.00 R20, I 368, zużycie 90%,
- tylne prawe zewnętrzne: Kama 12.00 R20, I 368, zużycie 90%,
- tylne prawe wewnętrzne: Kama 12.00 R20, I 368, zużycie 90%,
 
Stan techniczny pojazdu:
SILNIK: Poziom oleju i płynu chłodzącego w granicach zalecanych przez producenta. Ślady wycieków oleju uszczelnieniami kadłuba.
PODWOZIE: Podzespoły bez uszkodzeń mechanicznych.
NADWOZIE: Powłoka lakierowa zmatowiała z zarysowaniami, kabina kierowcy skorodowana, dach miejscowo pogięty. Pogięta osłona zbiornika na wodę w tylnej prawej części.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 6 lutego 2015 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Lubniewicach przy ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice w sali narad na II piętrze.

 
Cena wywoławcza auta: 14.900,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset złotych)
Samochód można oglądać w dni robocze w terminie od 22.01.2015 r. do 05.02.2015 r. od godziny 8.00 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (tel. 728924428).
Wysokość pierwszego postępowania ustala się w wysokości 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium w kwocie 1.500 zł należy wpłacić na konto bankowe nr: 19 8369 0008 0050 0018 2000 0040 (Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim O/Lubniewice), w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 06.02.2015 do godziny 10.00  wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie.

Wadium wpłacone przez nabywcę, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy ulega ona przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym osobom, które uczestniczyły w przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż 3 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu lub odwołaniu przetargu.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości natomiast komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny ważny 3 miesiące wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorący udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej w wersji oryginalnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę, która go udzieliła). Małżonkowie posiadający wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającego zgodę na nabycie ruchomości).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

Zawarcie pisemnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i jego zakończenia, po zapłaceniu przez nabywcę wygrywającego przetarg ceny ustalonej w drodze przetargu (pomniejszonej o wpłatę wadium). Należność o której mowa wyżej powinna być wniesiona na konto bankowe nr: 53 8369 0008 0050 0018 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim O/Lubniewice.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51 oraz umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.lubniewice.pl

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (22 stycznia 2015)
Opublikował: Waldemar Gatzka (22 stycznia 2015, 12:02:52)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1499