Burmistrz Lubniewic ogłasza II przetarg ustny nieograniczony licytacyjny na sprzedaż instalacji oświetlenia ulic stanowiących własność Gminy Lubniewice, usytuowanych w miejscowościach Lubniewice, Rogi oraz Osiedle Świerczów.

Elementy instalacji oświetlenia:
1. Lubniewice:
- słupy – 152 szt.
- kable – 5.069 m
- oprawy – 159 szt.
- szafki – 2 szt.
2. Rogi:
- słupy – 4 szt.
- przewody – 961 m
- oprawy – 8 szt.
- szafki 1 szt.
3. Osiedle Świerczów:
- słupy – 23 szt.
- kable – 206 m
- oprawy – 20 szt.
- szafki – 1 szt.
 
Szczegółowy wykaz urządzeń znajduje się w operacie szacunkowym, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2014 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach przy ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice w sali narad na II piętrze.
 
Cena wywoławcza całej instalacji oświetleniowej:
203.252,04 zł netto (słownie: dwieście trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote 04/100) + podatek VAT w wysokości 23%, co daje wartość brutto 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wysokość pierwszego postąpienia ustala się w wysokości 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium w kwocie 25.000 zł należy wpłacić na konto bankowe nr: 19 8369 0008 0050 0018 2000 0040 (Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim O/Lubniewice), w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 28.08.2014 do godziny 10.00  wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie.

Wadium wpłacone przez nabywcę, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy ulega ona przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym osobom, które uczestniczyły w przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż 3 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu lub odwołaniu przetargu.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny ważny 3 miesiące wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej w wersji oryginalnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę, która go udzieliła). Małżonkowie posiadający wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającego zgodę na nabycie ruchomości).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

Zawarcie pisemnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i jego zakończenia, po zapłaceniu przez nabywcę wygrywającego przetarg ceny ustalonej w drodze przetargu  (pomniejszonej o wpłatę wadium). Należność o której mowa wyżej powinna być wniesiona na konto bankowe nr: 53 8369 0008 0050 0018 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim O/Lubniewice.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51 oraz umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.lubniewice.pl


Treść ogłoszenia (741kB) pdf

Operat szacunkowy (3519kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (20 sierpnia 2014)
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 sierpnia 2014, 08:09:23)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1927