Burmistrz Lubniewic ogłasza przetarg ustny nieograniczony licytacyjny na sprzedaż pojazdu pożarniczego marki RENAULT S170

Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka: Renault,
Model pojazdu: S170,
Wersja: S170,
Rodzaj pojazdu: samochód specjalny - pożarniczy,
Nr rejestracyjny: BH 575XF,
Rok produkcji: 1990,
Nr identyfikacyjny (VIN): VF6JS00A000009050,
Data pierwszej rejestracji: 16.07.1990 r.,
Dopuszczalna masa całkowita: 16500 kg,
Pojemność / moc silnika: 5490 cm3 / 127kW (173KM),
Wskazanie drogomierza: 46.120 km,
Rodzaj kabiny: krótka,
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym,
Liczba cylindrów / układ cylindrów: 6 / rzędowy,
Liczba osi: 2,
Rozstaw osi: 3400 mm,
Rodzaj napędu: 4x2,
Rodzaj skrzyni biegów: manualna,
Kolor powłoki lakierowej kabiny: czerwony,
Ogumienie: Dunlop 10.00, R22.5, 144/142L, SP 431 TL (napęd), zużycie bieżnika 50%,
                  Michelin 10, R22.5, 144/142L, XZA TL (tylne), zużycie bieżnika 50%.
 
Stan techniczny pojazdu:
SILNIK: Poziom oleju i płynu chłodzącego w granicach zalecanych przez producenta. Ślady wycieków oleju uszczelnieniami kadłuba.
PODWOZIE: Podzespoły bez uszkodzeń mechanicznych.
NADWOZIE: Powłoka lakierowa zmatowiała z zarysowaniami, kabina kierowcy miejscowo skorodowana.
AKTUALNOŚĆ BADAŃ TECHNICZNYCH: Pojazd nie posiada ważnych badań technicznych.
BRAK ŚWIADECTWA DLA SPRZĘTU: Pojazd nie posiada świadectwa dopuszczenia dla urządzeń i podzespołów zamontowanych w pojeździe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.04.2010 r. (Dz. U. Nr 85 z 2010 r., poz. 553), w związku z czym nie może byś eksploatowany jako pojazd specjalny pożarniczy.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2014 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach przy ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice w sali narad na II piętrze.
 
Cena wywoławcza auta: 29.700,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset złotych)
Samochód można oglądać w dni robocze w terminie od 11.03.2014 r. do 26.03.2014 r. od godziny 8.00 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (tel. 728924428).

Wysokość pierwszego postępowania ustala się w wysokości 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium w kwocie 2.000 zł należy wpłacić na konto bankowe nr: 53 8369 0008 0050 0018 2000 0010 (Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim O/Lubniewice), w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 26.03.2014 do godziny 10.00  wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie.

Wadium wpłacone przez nabywcę, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy ulega ona przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym osobom, które uczestniczyły w przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż 3 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu lub odwołaniu przetargu.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny ważny 3 miesiące wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej w wersji oryginalnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę, która go udzieliła). Małżonkowie posiadający wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającego zgodę na nabycie ruchomości).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

Zawarcie pisemnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i jego zakończenia, po zapłaceniu przez nabywcę wygrywającego przetarg ceny ustalonej w drodze przetargu  (pomniejszonej o wpłatę wadium). Należność o której mowa wyżej powinna być wniesiona na konto bankowe nr: 53 8369 0008 0050 0018 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim O/Lubniewice.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51 oraz umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.lubniewice.pl
 

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (11 marca 2014)
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 marca 2014, 14:48:13)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1695