Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach ogłasza w drodze przetargu nieograniczonego ofertowego sprzedaż autobusu marki Volvo B9M


Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka: autobus VOLVO B9M 16,0t,
Rok produkcji: 1991,
Wersja: 310 M,
Pojemność / moc silnika: 9600 ccm / 180kW (245 km),
 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18 lutego 2014 r. o godzinie 11.00 w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach, ul. Strzelecka 20, tel. 95 755 7621.
 
Cena wywoławcza auta: 12.950,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt  złotych).

Samochód można oglądać w dni robocze w terminie od 04.02.2014 r. do 18.02.2014 r. od godziny 8.00 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (tel. 95 755 7621).

Wadium w kwocie 1.300 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych) należy wpłacić na konto bankowe nr: 88 8369 0008 0050 0021 2000 0010 (Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim O/Lubniewice), w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 18.02.2014 do godziny 11.00 wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie.

Wadium wpłacone przez nabywcę, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy ulega ona przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym osobom, które uczestniczyły w przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż 3 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu lub odwołaniu przetargu.

Oferty składane są w języku polskim w formie pisemnej. Oferta musi zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5) odpis aktualny z Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy, w przypadku gdy w Regulaminie przetargu określono, że uczestnik przetargu musi być przedsiębiorcą,
6) dowód wpłacenia wadium.

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Zawarcie pisemnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i jego zakończenia, po zapłaceniu przez nabywcę wygrywającego przetarg ceny ustalonej w drodze przetargu  (pomniejszonej o wpłatę wadium). Należność o której mowa wyżej powinna być wniesiona na konto bankowe nr: 88 8369 0008 0050 0021 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim O/Lubniewice. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy bez uzasadnionej przyczyny we wskazanym przez zbywcę terminie, zbywca może od zawarcia umowy odstąpić i zatrzymać wniesione przez tego uczestnika wadium. W takim przypadku zbywca ruchomości ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51 oraz umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.lubniewice.pl

metryczka


Wytworzył: Mirosław Pluta (3 lutego 2014)
Opublikował: Waldemar Gatzka (3 lutego 2014, 11:52:03)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1804