Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach zaprasza do negocjacji w sprawie sprzedaży wozu asenizacyjnego

Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka: Meprozet,
Model pojazdu: T 528/1,
Wersja: PN-90
Rodzaj pojazdu: przyczepa wolnobieżna,
Nr identyfikacyjny (VIN): 1185,
Nr rejestracyjny: bez tablic,
Rok produkcji: 1993,
Okres eksploatacji pojazdu:  346 miesięcy,
Opis i rodzaj pojazdu: wóz asenizacyjny,
Dopuszczalna masa całkowita: 11800 kg,
Masa własna: 2800 kg
Rodzaj przyczepy: cysterna asenizacyjna z kompresorem,
Zawieszenie osi: drążki skrętne,
Usytuowanie osi: centralne,
Długość, szerokość, wysokość: 7160 mm, 2310 mm, 2360 mm,
Ogumienie:
- przednie lewe: NORTEC TR70 (made in Russia) 12.00-18, zużycie 70%,
- przednie prawe: NORTEC TR70 (made in Russia) 12.00-18, zużycie 70%,
- tylne lewe: NORTEC TR70 (made in Russia) 12.00-18 , zużycie 70%,
- tylne prawe: STOMIL 12.00-18, zużycie 90%,
 
Stan techniczny pojazdu:
PODWOZIE: ślady korozji na elementach ramy zbiorników powietrza, elementach zawieszenia i układu hamulcowego.
CYSTERNA ASENIZACYJNA: Ślady korozji, ślady normalnego użytkowania. Nie stwierdzono uszkodzeń o charakterze awaryjnym.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2022 r. o godzinie 10.45 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach, przy ul. Strzeleckiej 20 w biurze na 1 parterze.
 
Cena wywoławcza: 7.800,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych)

Wóz asenizacyjny znajduję się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach przy   ul. Strzeleckiej 20 i można go oglądać w dni robocze w terminie od 13.12.2022 r. do 22.12.2022 r.  od godziny 7.00 do 15.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem ZGK – Panem Dawidem Karzólewskim, tel. 607 448 913.

Wysokość pierwszego postępowania ustala się w wysokości 1% ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium w kwocie 780,00 zł należy wpłacić na konto bankowe nr: 88 8369 0008 0050 0021 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim O/Lubniewice z dopiskiem Wóz asenizacyjny, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 22.12.2022 r. do godziny 9.30 wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie.

Wadium wpłacone przez nabywcę, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia,  a w razie uchylenia się od zawarcia umowy ulega ono przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym osobom, które uczestniczyły w przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż 3 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu lub odwołaniu przetargu.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości natomiast komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze przedkładają dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny ważny 3 miesiące wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorący udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej w wersji oryginalnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę, która go udzieliła). Małżonkowie posiadający wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającego zgodę na nabycie ruchomości).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

Zawarcie pisemnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i jego zakończenia, po zapłaceniu przez nabywcę wygrywającego przetarg ceny ustalonej w drodze przetargu  (pomniejszonej o wpłatę wadium). Należność o której mowa wyżej powinna być wniesiona na konto bankowe nr: 88 8369 0008 0050 0021 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim O/Lubniewice.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu zostaje umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubniewice.pl


Wycena pojazdu (4422kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dawid Karzólewski (13 grudnia 2022)
Opublikował: Waldemar Gatzka (13 grudnia 2022, 12:22:56)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 528