Kierownik Zakładu Gospodarki w Lubniewicach ogłasza I przetarg ustny nieograniczony licytacyjny na sprzedaż workownicy Draimad Teknobag typ 06BCAVPK i 2 szt. dmuchaw Robox L 65/2P

OGŁOSZENIE
z dnia  21 maja 2019 r.
 
Kierownik Zakładu Gospodarki w Lubniewicach  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony licytacyjny na sprzedaż workownicy Draimad Teknobag typ 06BCAVPK 
i  2 szt. dmuchaw Robox L 65/2P
 
Dane identyfikacyjne workownicy:
DRAIMAD TEKNOBAG typ 06BCAVPK,
Rok produkcji: 2004,
Nr fabryczny 0117/K/04
Cena wywoławcza: 7300,00 zł brutto ( słownie: siedem tysięcy trzysta złotych 00/100 )
Wadium – 730,00 zł z dopiskiem workownica
 
Dane identyfikacyjne dmuchaw:
ROBOX L 65/2P
Rok produkcji: 2004,
Nr fabryczny 03-09482 – dmuchawa nr 1
Nr fabryczny drugiej dmuchawy nieczytelny – dmuchawa nr 2
Cena wywoławcza 1 szt: 7700,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy siedemset złotych 00/100)
Wadium – 770,00 zł  z dopiskiem numeru dmuchawy
 
Ceny wywoławcze zostały ustalone na podstawie wyceny rzeczoznawcy ds. wyceny maszyn i urządzeń. Wycena, zdjęcia oraz inne  informacje znajdują się w  załączniku nr 1 do ogłoszenia
 
Przetarg odbędzie się w dniu  11 czerwca  2019 r. o godzinie 10.15 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach, ul. Strzelecka 20.
 
Workownicę i dmuchawy można oglądać w dni robocze w terminie od  21 maja 2019 r. do 10 czerwca  2019 r. od godziny 7.00 do 15.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem ZGK – Panem Mirosławem Plutą, tel. 607 448 913.

Wysokość pierwszego postępowania ustala się w wysokości 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium na wybraną maszynę należy wpłacić na konto bankowe nr: 88 8369 0008 0050 0021 2000 0010 (Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim O/Lubniewice) z dopiskiem nazwy wybranej maszyny, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 11 czerwca 2019  r. do godziny 10.15 wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie.

Wadium wpłacone przez nabywcę, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy,  przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym osobom, które uczestniczyły w przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż 3 dni robocze licząc od dnia następnego po zakończeniu lub odwołaniu przetargu.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości natomiast komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze przedkładają dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny ważny 3 miesiące wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorący udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej w wersji oryginalnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę, która go udzieliła). Małżonkowie posiadający wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającego zgodę na nabycie ruchomości).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

Zawarcie pisemnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i jego zakończenia, po zapłaceniu przez nabywcę wygrywającego przetarg ceny ustalonej w drodze przetargu  (pomniejszonej o wpłatę wadium). Należność o której mowa wyżej powinna być wniesiona na konto bankowe nr: 88 8369 0008 0050 0021 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim O/Lubniewice.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu zostaje umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubniewice.pl


Wycena rzeczoznawcy (3351kB) pdf

Zdjęcie 1 (1537kB) jpg

Zdjęcie 2 (1908kB) jpg

Zdjęcie 3 (1497kB) jpg

Zdjęcie 4 (1316kB) jpg

Zdjęcie 5 (2061kB) jpg

Zdjęcie 6 (1183kB) jpg

Zdjęcie 7 (1295kB) jpg

Zdjęcie 8 (1240kB) jpg

-----------------------------------------------

PROTOKÓŁ z przetargu (1264kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Mirosław Pluta (21 maja 2019)
Opublikował: Waldemar Gatzka (21 maja 2019, 13:32:33)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (18 czerwca 2019, 14:07:22)
Zmieniono: Protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 850