Kierownik Zakładu Gospodarki w Lubniewicach ogłasza I przetarg ustny nieograniczony licytacyjny na sprzedaż Zamiatarki ZS-13

OGŁOSZENIE
z dnia 17 grudnia 2018 r.
 
Kierownik Zakładu Gospodarki w Lubniewicach
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony licytacyjny

na sprzedaż Zamiatarki ZS-13
 
Przedmiotem sprzedaży jest Zamiatarka ZS-13 z kabiną jednoosobową, produkcja polska, rok produkcji oszacowano na lata 1980-1985, silnik z zapłonem iskrowym o pojemności 1300 cm³.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2018 r. o godzinie 10.00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach, ul. Strzelecka 20.
 
Cena wywoławcza: 500, 00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100)
 
Zamiatarkę  można oglądać w dni robocze w terminie od 18.12.2018 r. do 20.12.2018 r. od godziny 7.00 do 15.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem ZGK – Panem Mirosławem Plutą, tel. 607 448 913.

Wysokość pierwszego postępowania ustala się w wysokości 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

Zawarcie pisemnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i jego zakończenia, po zapłaceniu przez nabywcę wygrywającego przetarg ceny ustalonej w drodze przetargu. 

Należność o której mowa wyżej powinna być wniesiona na konto bankowe nr: 88 8369 0008 0050 0021 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim O/Lubniewice.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu zostaje umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubniewice.pl
 

metryczka


Wytworzył: Mirosław Pluta (18 grudnia 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (18 grudnia 2018, 12:00:17)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 634