Burmistrz Lubniewic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony licytacyjny na sprzedaż stojaków treningowych i drągów do przeszkód konnych

Przedmiotem sprzedaży są stojaki treningowe oraz drągi drewniane do przeszkód konnych:
- stojaki treningowe drewniane o wysokości 170-180 cm i szerokości 50 cm w ilości 21 sztuk,
- stojaki treningowe pojedyncze drewniane z listwą ocynkowaną o wysokości 170 cm w ilości 18 sztuk,
- drągi drewniane do przeszkód konnych o długości 350 cm w ilości 21 sztuk.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice – sala narad II piętro.
 
Cena wywoławcza: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Przeszkody konne można oglądać w dni robocze w terminie od 05.06.2018 r. do 14.06.2018 r. od godziny 7.00 do 15.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem ZGK – Panem Mirosławem Plutą, tel. 607 448 913.

Wysokość pierwszego postępowania ustala się w wysokości 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

Wadium w kwocie 500,00 zł należy wpłacić na konto bankowe nr: 88 8369 0008 0050 0021 2000 0010 (Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim O/Lubniewice) z dopiskiem PRZESZKODY KONNE, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 14.06.2018 do godziny 10.00  wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie.

Wadium wpłacone przez nabywcę, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy ulega ono przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym osobom, które uczestniczyły w przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż 3 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu lub odwołaniu przetargu.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości natomiast komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze przedkładają dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny ważny 3 miesiące wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorący udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej w wersji oryginalnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę, która go udzieliła). Małżonkowie posiadający wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającego zgodę na nabycie ruchomości).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

Zawarcie pisemnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i jego zakończenia, po zapłaceniu przez nabywcę wygrywającego przetarg ceny ustalonej w drodze przetargu  (pomniejszonej o wpłatę wadium). Należność o której mowa wyżej powinna być wniesiona na konto bankowe nr: 88 8369 0008 0050 0021 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim O/Lubniewice.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu zostaje umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubniewice.pl


Treść ogłoszenia (314kB) pdf

Umowa sprzedaży (41kB) pdf

Zdjęcia poglądowe (754kB) pdf

------------------------------------------

PROTOKÓŁ z rozstrzygnięcia - brak chętnych (360kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (5 czerwca 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 czerwca 2018, 10:04:29)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (14 czerwca 2018, 14:43:38)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 916