Burmistrz Lubniewic ogłasza II przetarg ustny nieograniczony licytacyjny na sprzedaż samochodu specjalnego marki Jelcz 325

Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka: Jelcz,
Model pojazdu: 325,
Wersja: P 325,
Rodzaj pojazdu: samochód specjalny,
Nr rejestracyjny: FSU 11702,
Rok produkcji: 1998,
Nr identyfikacyjny (VIN): SUSP142CJW0000062,
Data pierwszej rejestracji: 03.09.1998 r.,
Data ważności badania technicznego: 09.12.2024 r.,
Okres eksploatacji pojazdu: 304 miesiące,
Charakter wykorzystania: pożarniczy,
Dopuszczalna masa całkowita: 12000 kg,
Pojemność / moc silnika: 6842 cm3 / 110 kW (150 KM),
Wskazanie drogomierza: 27.628 km,
Rodzaj kabiny: długa,
Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym,
Liczba cylindrów / układ cylindrów: 6 / rzędowy,
Kolor powłoki lakierowej: czerwony,
Liczba osi / Rodzaj napędu / Rodzaj skrzyni biegów: 2 / 4x2 / manualna,
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / rozstaw osi: resory / resory / 4100 mm,
Ogumienie:
- przednie lewe: CONTINENTAL 255/70 R22,5, 140/134M, zużycie 30%,
- przednie prawe: CONTINENTAL 255/70 R22,5, 140/134M, zużycie 30%,
- tylne LZ: CONTINENTAL 255/70 R22,5, 140/134M, zużycie 30%,
- tylne LW: CONTINENTAL 255/70 R22,5, 140/134M, zużycie 30%,
- tylne PZ: CONTINENTAL 255/70 R22,5, 140/134M, zużycie 30%,
- tylne PW: CONTINENTAL 255/70 R22,5, 140/134M, zużycie 30%,
 
Stan techniczny pojazdu:
SILNIK: poziom oleju i płynu chłodzącego silnika w granicach zalecanych przez producenta. Prawidłowa praca silnika w zakresie wykorzystywanych prędkości obrotowych silnika.
PODWOZIE: podzespoły bez uszkodzeń o charakterze kolizyjnym.
NADWOZIE: kabina kierowcy posiadają powłokę lakierową zmatowiałą z zarysowaniami. Na pojeździe zabudowany zbiornik na wodę wraz z autopompą.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 4 czerwca 2024 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, przy ul. Jana Pawła II 51 – sala ślubów pokój nr 1 na parterze.
 
Cena wywoławcza auta: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

Samochód znajduję się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach przy ul. Strzeleckiej 20 i można go oglądać w dni robocze w terminie od 22.05.2024 r. do 03.06.2024 r. godziny 7.00 do 15.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem ZGK – Panem Dawidem Karzólewskim, tel. 607 448 913.

Wysokość pierwszego postępowania ustala się w wysokości 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium w kwocie 3.000,00 zł należy wpłacić na konto bankowe nr: 19 8369 0008 0050 0018 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim O/Lubniewice z dopiskiem JELCZ, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 03.06.2024 do godziny 9.30 wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie.

Wadium wpłacone przez nabywcę, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy ulega ono przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym osobom, które uczestniczyły w przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż 3 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu lub odwołaniu przetargu.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości natomiast komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze przedkładają dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny ważny 3 miesiące wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorący udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej w wersji oryginalnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę, która go udzieliła). Małżonkowie posiadający wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającego zgodę na nabycie ruchomości).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

Zawarcie pisemnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i jego zakończenia, po zapłaceniu przez nabywcę wygrywającego przetarg ceny ustalonej w drodze przetargu  (pomniejszonej o wpłatę wadium). Należność o której mowa wyżej powinna być wniesiona na konto bankowe nr: 53 8369 0008 0050 0018 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim O/Lubniewice.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu zostaje umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubniewice.pl


Dokumentacja zdjęciowa (384kB) pdf

Protokół z przetargu (42kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (21 maja 2024)
Opublikował: Waldemar Gatzka (21 maja 2024, 09:18:30)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (4 czerwca 2024, 14:37:12)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 144