BURMISTRZ LUBNIEWIC ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali sąsiadujących z lokalem stanowiącym przedmiot przetargu.

Przedmiotem przetargu jest lokal niemieszkalny o powierzchni użytkowej 17,81 m2 wraz pomieszczeniem do niego przynależnym o powierzchni 11,49 m2 oraz z udziałem w prawie własności gruntu i częściach wspólnych budynku w wysokości 134/1000. Lokal położony jest w budynku wielorodzinnym, oznaczony numerem adresowym Osiedle Trzcińce 1/2, na działce nr ewid. 11 o powierzchni 0,1330 ha, położonej w miejscowości Lubniewice, gmina Lubniewice. 
Lokal ujawniony jest w KW GW1U/00011126/6 

Cena wywoławcza netto: 55 000,00 zł, wadium: 5 500,00 zł, postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosi mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

1.Przetarg ograniczony do właścicieli lokali sąsiadujących ze zbywanym lokalem. Uzasadnienie wyboru formy przetargu: Układ funkcjonalno – przestrzenny dla lokalu niemieszkalnego nr 2 w budynku Os. Trzcińce 1 jest mało korzystny z uwagi na to, że obydwa pomieszczenia są każde osobno dostępne ze wspólnego korytarza. Z korytarza korzystają również mieszkańcy lokalu położonego na piętrze budynku. W związku z usytuowaniem na korytarzu klatki schodowej, będącej częścią mieszkania na piętrze, możliwość zagospodarowania lokalu niemieszkalnego spełniają tylko mieszkańcy pozostałych dwóch lokali w budynku.

2. Wyznacza się termin pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 10 maja 2024 r. w sekretariacie tut. Urzędu. Zgłoszenie powinno zawierać:  imię i nazwisko oraz adres oferenta, dokument potwierdzający prawo własności, współwłasności lub użytkowania wieczystego nieruchomości sąsiadującej z nieruchomością stanowiącą przedmiot przetargu, dowód wpłaty wadium i oświadczeniem o zapoznaniu się z warunkami przetargu ograniczonego.

Brak zgłoszenia w wyznaczonym terminie uniemożliwi udział w przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach nie później niż w dniu 14 maja 2024 r.

Przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 15 maja 2024 r. o godz. 10.00 w Sali Ślubów (parter) Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

Wadium na przetarg należy wpłacić do dnia 10 maja 2024 r. na konto Urzędu Miejskiego w Lubniewicach B.S. Ośno Lub. O/Lubniewice nr: 19 8369 0008 0050 0018 2000 0040, w tytule wpisując: imię i nazwisko oferenta oraz nr działki. Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty. W razie uchylania się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Gminy Lubniewice. Bliższych informacji udzielane są w Referacie Inwestycji i Nieruchomości, pok. 14, tel. (95) 755 7052 wew. 6. 

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.lubniewice.pl/. 
Burmistrz Lubniewic zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 

metryczka


Wytworzył: Izabela Dembińska (9 kwietnia 2024)
Opublikował: Waldemar Gatzka (9 kwietnia 2024, 15:09:44)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 185