Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach zaprasza do negocjacji w sprawie sprzedaży koparko-ładowarki Ostrówek K162 - III

Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka, model pojazdu: Koparko ładowarka Ostrówek typ K162,
Rok produkcji: 1979,
numer: 3794,
Wskazanie licznika: 8190 mth.
 
Stan techniczny pojazdu:
Brak szyby w kabinie operatora, ślady wycieków oleju uszczelnienia siłowników, przewody gumowe zmurszałe, liczne ślady napraw spawalniczych na elementach koparko-ładowarki, Kabina operatora skorodowana.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 06 lutego 2023 r. o godzinie 10.00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach, przy ul. Strzeleckiej 20 w biurze na 1 parterze.
 
Cena wywoławcza: 10.900,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset złotych)

Samochód znajduję się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach przy ul. Strzeleckiej 20 i można go oglądać w dni robocze w terminie od 27.01.2023 r. do 06.02.2023 r. od godziny 7.00 do 15.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem ZGK – Panem Dawidem Karzólewskim, tel. 607 448 913.

Wysokość pierwszego postępowania ustala się w wysokości 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium w kwocie 1.090,00 zł należy wpłacić na konto bankowe nr: 88 8369 0008 0050 0021 2000 0010  Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim O/Lubniewice z dopiskiem koparko-ładowarka, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 06.02.2023 r. do godziny 9.30 wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie.

Wadium wpłacone przez nabywcę, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy ulega ono przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym osobom, które uczestniczyły w przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż 3 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu lub odwołaniu przetargu.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości natomiast komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze przedkładają dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny ważny 3 miesiące wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorący udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej w wersji oryginalnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę, która go udzieliła). Małżonkowie posiadający wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającego zgodę na nabycie ruchomości).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

Zawarcie pisemnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i jego zakończenia, po zapłaceniu przez nabywcę wygrywającego przetarg ceny ustalonej w drodze przetargu  (pomniejszonej o wpłatę wadium). Należność o której mowa wyżej powinna być wniesiona na konto bankowe nr: 88 8369 0008 0050 0021 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim O/Lubniewice.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu zostaje umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubniewice.pl


Wycena pojazdu (3551kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dawid Karzólewski (27 stycznia 2023)
Opublikował: Waldemar Gatzka (27 stycznia 2023, 11:19:03)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 515