Zarządzenie nr 6/2014Burmistrza Lubniewicz dnia 31 grudnia 2014w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb jeziora „Lubiąż” w Lubniewicach.

Zarządzenie nr 6/2014
Burmistrza Lubniewic
z dnia 31 grudnia 2014


w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb jeziora „Lubiąż” w Lubniewicach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 raz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o ustawy o samorządzie  gminnym ( Dz. U. Z 2013 r. Nr 594, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje,
 
§1
Udostępnia się jezioro „Lubiąż” w Lubniewicach do wędkowania na zasadach ujętych w niniejszym zarządzeniu.Przed przystąpieniem do wędkowania każdy wędkarz jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem amatorskiego połowu ryb obowiązującym na jeziorze „Lubiąż”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Sprzedaż zezwoleń na amatorski  połów ryb prowadzona będzie w następujących punktach:
a) Kasa Urzędu Miejskiego Lubniewice, ul. Jana Pawła II 51, tel. 95 7557052;
b) Kasa Zakładu Gospodarki Komunalnej Lubniewice, ul. Strzelecka 20, tel. 95 7557621;
c) Restauracja „XENIA” Lubniewice, Plac Wolności 8, Tel. 95 7558144;
d) Gospodarz Jeziora „Lubiąż” Robert Buczkowski  Lubniewice, tel. kom. 693 993 251.
e) Centrum Wypoczynkowo – Konferencyjne „STILON”, Lubniewice, ul. Świerczewskiego 18, tel. 95 7557587;
f) Ośrodek Wypoczynkowy „ZIELONY CYPEL”, Lubniewice, ul. Leśna 1, tel. kom. 512 899 663;
g) Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „LUBSOL” (dawny „Exploris”), Lubniewice, tel. 95 7552575;   
h) Sklep Spożywczy ASTRA, Lubniewice, Plac Wolności 3, tel.  957557185;
i) PHU „NIKOLA”, Lubniewice, Plac Kasztanowy 2, 507103 193;
j) Bar Złota Rybka, Lubniewice, ul. Jana Pawła II 48, 95 7558024.
        
Osoby prowadzące sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb zobowiązane są do zaznajomienia nabywających zezwolenie z niniejszym zarządzeniem i załącznikiem do niego zawartym oraz potwierdzić ten fakt napisem na zezwoleniu „zapoznany z regulaminem”, przy jednoczesnym złożeniu podpisu przez kupującego.
Istnieje możliwość wpłaty należności za zezwolenie na połów ryb na konto bankowe Gminy Lubniewice nr 53 8369 0008 0050 0018 2000 0010, w tytule należy wpisać rodzaj zezwolenia. Na życzenie osoby wykupującej zezwolenie, zostanie ono  wysłane do niego pocztą.  Uznaje się, że osoba, kupująca zezwolenie w powyższy sposób zapoznała się z „Regulaminem amatorskiego połowu ryb na Jeziorze Lubiąż Gminy Lubniewice”, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§2
1. Na jeziorze „Lubiąż” dzierżawionym od RZGW Poznań, obowiązują następujące opłaty za amatorski połów ryb:
 
                      Osoby spoza Gminy Lubniewice:             Mieszkańcy Gminy Lubniewice:
 
a) cały rok:
             z brzegu               -    90,00 zł                             70 zł
             łodzi                     - 170,00 zł                            130 zł
b) 1 miesiąc:
             z brzegu               -    65,00 zł                             50 zł
             z łodzi                  -    90,00 zł                             70 zł
c) 2 tygodnie:
             z brzegu               -   50,00 zł                             40 zł
             z łodzi                  -   65,00 zł                             55 zł
d) 1 tydzień:
             z brzegu               -   40,00 zł                             30 zł
             z łodzi                  -   50,00 zł                             40 zł
e) 1 dzień:
             z brzegu               -   25,00 zł                             20 zł
             z łodzi                  -   35,00 zł                             30 zł
 
2. Wprowadza się  następującą dodatkową opłatę za stosowanie metody wędkowania tzw. „trollingu”:
 
trolling 1 dniowy           – 50 zł
trolling tygodniowy        – 90 zł
trolling miesięczny      – 150 zł
trolling 3 miesięczny    – 200 zł
 
3. Połów pod lodem mieści się w opłacie zasadniczej.
4. Wniesienie opłaty za połów z łodzi za dany okres połowu upoważnia do wędkowania w nocy z brzegu w tym czasie bez dodatkowej opłaty.
5. Podczas amatorskiego połowu ryb, zezwala się na korzystanie z silników spalinowych o mocy do 5 koni mechanicznych przez całą dobę.
6. Zezwolenie na wędkowanie ważne jest z kartą wędkarską.
7. Z opłaty zwolnieni są mieszkańcy Gminy Lubniewice, którzy ukończyli 65 lat oraz mieszkańcy Gminy Lubniewice posiadający orzeczenie lekarskie o I gr. inwalidzkiej.
8. Zezwoleniem na wędkowanie jest dowód wpłaty zgodny z obowiązującym cennikiem opłat.
9. Młodzież ucząca się korzysta z 50 % zniżki.
10. Członkowie PZW zrzeszeni w Okręgu Gorzów Wlkp. z roczną składką na dany rok bieżący łowią w ramach porozumienia stron.
11. Osoby szczególnie zaangażowane w pracach na rzecz Miasta i Gminy Lubniewice
i związane z gospodarką na jeziorze mogą otrzymać darmowe zezwolenie uprawniające ich do amatorskiego połowu ryb. Zezwolenia takie wydaje Burmistrz Lubniewic.
12. Osoby łowiące powinny posiadać przy sobie dowód tożsamości w celu jej potwierdzenia.
13. Połów z jednostek pływających dozwolony jest przez cały rok kalendarzowy.
14. Do kontroli na jeziorze „Lubiąż” upoważnieni są:
a) Policja;
b) Państwowa Straż Rybacka;
c) Społeczna Straż Rybacka;
d) Gospodarz jeziora „Lubiąż”.
15. Naruszenie zasad amatorskiego połowu ryb określonych w niniejszym zarządzeniu oraz regulaminie jeziora „Lubiąż” pociąga za sobą konsekwencje określone w ustawie o rybactwie śródlądowym lub zatrzymanie zezwolenia bez możliwości odszkodowania.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
   
§ 4
Traci moc Zarządzenie Burmistrza Lubniewic Nr 138/2014 z dnia 14 lipca 2014 roku.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (2386kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (2 stycznia 2015, 11:42:16)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (12 stycznia 2015, 08:52:04)
Zmieniono: Poprawka załącznika do zarzadzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 999