Zarządzenie nr 3/2014Burmistrza Lubniewicz dnia 15 grudnia 2014w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 3/2014
Burmistrza Lubniewic
z dnia 15 grudnia 2014


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1,3, art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. nr 2013, poz. 885 z późn.zm.), oraz § 11 ust. 2. pkt. 1, 3 Uchwały  Nr XXXIX/278/2013 Rady Miejskiej w  Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie  uchwały budżetowej Gminy  Lubniewice  na 2014 r., zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 2.497,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
      - zmniejsza się  dochody bieżące  o kwotę 2.497,00 zł,
 
§ 2.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 2.497,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
        - zmniejsza się wydatki bieżące  o kwotę 497,00 zł,
        - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.000,00 zł
 
§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 13.613.343,48 zł w tym:
1) dochody bieżące – 11.913.373,48 zł,
2) dochody majątkowe – 1.699.970,00 zł
2. Po zmianach określa się łączną  kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 14.446.501,73 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 11.485.723,57 zł,
2) wydatki majątkowe – 2.960.778,16 zł,

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (6kB) excel

Załącznik nr 2 do zarządzenia (18kB) excel

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (31 grudnia 2014, 09:37:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 870