Zarządzenie nr 138/2013Burmistrza Lubniewicz dnia 31 grudnia 2013w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2013-2024

Zarządzenie nr 138/2013
Burmistrza Lubniewic
z dnia 31 grudnia 2013


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2013-2024

Na podstawie art. 226, 227, 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz
art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/174/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2013-2014 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2.
Zarządzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia (1577kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (18 grudnia 2014, 14:17:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 886