Zarządzenie nr 199/2014Burmistrza Lubniewicz dnia 10 października 2014w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działek niezabudowanych wchodzących w skład nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

Zarządzenie nr 199/2014
Burmistrza Lubniewic
z dnia 10 października 2014


w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działek niezabudowanych wchodzących w skład nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku,  poz. 594 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami)
 
zarządzam co następuje:

§1.
Podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działek wchodzących w skład nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubniewice, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz na stronie internetowej gminy przez okres 21 dni.
Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie opublikowana w prasie lokalnej.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia (41kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (10 października 2014, 14:31:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1236