Zarządzenie nr 198/2014Burmistrza Lubniewicz dnia 10 października 2014w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów niezabudowanych i najmu lokali użytkowych stanowiących przedmiot własności Gminy Lubniewice.

Zarządzenie nr 198/2014
Burmistrza Lubniewic
z dnia 10 października 2014


w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów niezabudowanych i najmu lokali użytkowych stanowiących przedmiot własności Gminy Lubniewice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami)
zarządzam co następuje:

§1.
1. Ustala się minimalną wysokość stawek czynszu za dzierżawę gruntów niezabudowanych oraz za najem lokali użytkowych będących własnością Gminy Lubniewice zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wymienione w załącznikach stawki czynszu dzierżawnego/najmu w przypadku oddawania w dzierżawę gruntów niezabudowanych oraz lokali użytkowych w najem w drodze przetargu stanowią minimalną cenę wywoławczą 1 m2 gruntu/lokalu użytkowego.
3. Wszystkie podane stawki czynszu dzierżawnego/najmu są stawkami minimalnymi, stanowiącymi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie ustalenia czynszu, w trybie bezprzetargowym dla gruntów niezabudowanych oraz lokali użytkowych o których mowa w ust. 1.
4. W przypadku wydzierżawienia gruntu niezabudowanego/wynajęcia lokalu użytkowego na cele inne niż wymienione w załącznikach do niniejszego zarządzenia, stawki za 1 m2 gruntu/lokalu zostaną uzgodnione między stronami w drodze negocjacji.
5. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Lubniewic może oznaczyć czynsz dzierżawny/najmu w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz (np.: utrzymanie porządku na nieruchomości, itp.).

§2.
Ustalone stawki czynszu, o których mowa w §1, ust. 1podlegają corocznej waloryzacji począwszy od roku 2015 w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez GUS. Ustalenie zwaloryzowanej wysokości czynszu dokonywane będzie jednostronnym oświadczeniem woli przez wydzierżawiającego/wynajmującego.
 
§3.
Na dzierżawcach/najemcach ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości.
 
§4.
Traci moc zarządzenie Burmistrza Lubniewic nr 188/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących przedmiot własności Gminy Lubniewice.

§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (33kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (33kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (10 października 2014, 14:27:26)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (13 października 2014, 07:48:33)
Zmieniono: Poprawka załącznika nr 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1235