Zarządzenie nr 40/2011Burmistrza Lubniewicz dnia 24 października 2011w sprawie konsultacji projektu uchwały Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012

Zarządzenie nr 40/2011
Burmistrza Lubniewic
z dnia 24 października 2011


w sprawie konsultacji projektu uchwały Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012

Na podstawie art. 5a, ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie minnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i uchwały nr XXXII/273/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art. 5a, ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.)
zarządzam:

§1
1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność  statutową na terenie Gminy Lubniewice.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały.

§ 2
Określa się:
a) Termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 25 października 2011 r.
b) Termin zakończenia konsultacji na dzień 08 listopada 2011 r.

§ 3
Forma konsultacji:
Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w Projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz rozesłanie go do organizacji działających na terenie Gminy Lubniewice.

§ 4
Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Skarbnik Gminy.

§ 5
Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach. W procesie konsultacji  będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

§ 6
Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

§ 7
Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.
§ 8
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (16kB) word

Załącznik nr 2 do zarządzenia (53kB) word

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (10 stycznia 2012, 19:34:21)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (12 stycznia 2012, 08:06:07)
Zmieniono: Modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2274