Zarządzenie nr 29/2011Burmistrza Lubniewicz dnia 24 sierpnia 2011w sprawie oddania w dzierżawę na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gliśnie

Zarządzenie nr 29/2011
Burmistrza Lubniewic
z dnia 24 sierpnia 2011


w sprawie oddania w dzierżawę na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gliśnie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.  35, art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej   na rzecz: Osoby fizycznej nieruchomość gruntową opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
1.Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Lubniewicach ul. Jana Pawła II 51 przez okres 21 dni oraz na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
2. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się  do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zadządzenia (33kB) word

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (10 stycznia 2012, 19:12:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1354