Zarządzenie nr 26/2011Burmistrza Lubniewicz dnia 8 sierpnia 2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 26/2011
Burmistrza Lubniewic
z dnia 8 sierpnia 2011


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.  35, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe położone w obrębie 22 Glisno – wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
1.Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Lubniewicach ul. Jana Pawła II 51 przez okres 21 dni oraz na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
2. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się  do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia (99kB) word

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (10 stycznia 2012, 18:29:06)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (10 stycznia 2012, 18:32:12)
Zmieniono: Modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1446