Zarządzenie nr 50/2011Burmistrza Lubniewicz dnia 27 grudnia 2011w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości

Zarządzenie nr 50/2011
Burmistrza Lubniewic
z dnia 27 grudnia 2011


w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości

Działając na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuję stałą komisję przetargową do przeprowadzania czynności związanych z przetargami i rokowaniami na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice.

§ 2
1. W skład komisji wchodzą:
Waldemar Gatzka – Przewodniczący Komisji
Katarzyna Szczepańska – Zastępca Przewodniczącego  Komisji
Lidia Jagiełło – Członek
Izabela Ćwirko – Członek
Dawid Karzólewski – Członek
Marta Wierzbińska – Członek
 
2. Komisja działa w składzie minimum 3 osobowym, w tym Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Komisji.

§ 3
Czynności Przewodniczącego Komisji może wykonywać  jego Zastępca .

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (10 stycznia 2012, 18:18:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2403