Zarządzenie nr 18/2011Burmistrza Lubniewicz dnia 6 czerwca 2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 18/2011
Burmistrza Lubniewic
z dnia 6 czerwca 2011


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 35, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXX/255/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne zarządzam, co następuje:
 
 
§1
Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Gliśnie, nr ewidencyjny działki 227 o pow. 2800 m2, zabudowaną budynkiem usługowo-mieszkalnym o pow. 324,2 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 33,22 m2.
 
§2
Wykaz, o którym mowa w  1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51 przez okres 21 dni.
 
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu zamówień publicznych, inwestycji i budownictwa.
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęci


 
Załącznik nr 1 do zarządzenia (25kB) word

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (27 grudnia 2011, 18:20:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1436