Zarządzenie nr 14/2011Burmistrza Lubniewicz dnia 5 kwietnia 2011w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach

Zarządzenie nr 14/2011
Burmistrza Lubniewic
z dnia 5 kwietnia 2011


w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Lubniewic zarządza, co następuje:
 
1. Udostępnia się jezioro Lubiąż w Lubniewicach do wędkowania na zasadach ujętych w niniejszym zarządzeniu.
2. Przed przystąpieniem do wędkowania każdy wędkarz jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem amatorskiego połowu ryb obowiązującym na jeziorze Lubiąż, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprzedaż zezwoleń na amatorski  połów ryb prowadzona będzie w następujących punktach: 
   a) Kasa Urzędu Miejskiego Lubniewice, ul. Jana Pawła II 51;
   b) Kasa Zakładu Gospodarki Komunalnej Lubniewice, ul. Strzelecka 20;
   c) Restauracja „XENIA” Lubniewice, Plac Wolności 8;
   d) Gospodarz Jeziora Lubiąż Lubniewice, tel. kom. 693 993 251.
4. Osoby prowadzące sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb zobowiązane są do zaznajomienia osób je nabywających z niniejszym zarządzeniem i załącznikiem do niego zawartym oraz potwierdzić ten fakt napisem na zezwoleniu „zapoznany z regulaminem”, przy jednoczesnym podpisaniu przez kupującego.
5. Na jeziorze Lubiąż dzierżawionym od RZGW Poznań, a administrowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach obowiązują następujące opłaty za amatorski połów ryb:
a) cały rok:
z brzegu - 60,00 zł
z łodzi - 120,00 zł
b) 1 miesiąc:
z brzegu - 40,00 zł
z łodzi - 60,00 zł
c) 2 tygodnie:
z brzegu - 35,00 zł
z łodzi - 45,00 zł
d) 1 tydzień:
z brzegu - 25,00 zł
z łodzi - 35,00 zł
e) 1 dzień:
z brzegu - 15,00 zł
z łodzi - 25,00 zł
 
6. Za połów w nocy z brzegu, to jest od zmroku do świtu – tylko z brzegu obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 30 % opłaty zasadniczej.
7. Połów pod lodem mieści się w opłacie zasadniczej.
8. Wniesienie opłaty za połów z łodzi za dany okres połowu upoważnia do wędkowania w nocy z brzegu w tym czasie bez dodatkowej opłaty.
9. Podczas amatorskiego połowu ryb, zezwala się na korzystanie z silników spalinowych o mocy do 5 koni mechanicznych przez całą dobę.
10. Zezwolenie na wędkowanie ważne jest z kartą wędkarską.
11. Zezwoleniem na wędkowanie jest dowód wpłaty zgodny z obowiązującym cennikiem opłat.
12. Młodzież ucząca się korzysta z 50 % zniżki.
13. Członkowie PZW zrzeszeni w Okręgu Gorzów Wlkp. z roczną składką na dany rok bieżący łowią w ramach porozumienia stron.
14. Osoby szczególnie zaangażowane w pracach na rzecz Miasta i Gminy Lubniewice i związane z gospodarką na jeziorze mogą otrzymać darmowe zezwolenie uprawniające ich do amatorskiego połowu ryb. Zezwolenia takie wydaje Burmistrz.
15. Osoby łowiące powinny posiadać przy sobie dowód tożsamości w celu jej potwierdzenia.
16. Połów z jednostek pływających dozwolony jest przez cały rok kalendarzowy.
17. Do kontroli na jeziorze Lubiąż upoważnieni są:
 a) Policja;
 b) Państwowa Straż Rybacka;
 c) Społeczna Straż Rybacka;
 d) Gospodarz jeziora Lubiąż.
18. Naruszenie zasad amatorskiego połowu ryb określonych w niniejszym zarządzeniu oraz regulaminie jeziora Lubiąż, pociąga za sobą konsekwencje określone w ustawie o rybactwie śródlądowym lub zatrzymanie zezwolenia bez możliwości odszkodowania.
19. Wykonanie zarządzenia powierza się p. o. Kierownikowi Referatu zamówień publicznych, inwestycji i budownictwa Urzędu Miejskiego Lubniewice.
20. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Lubniewic Nr 101/2010 z dnia 30.04.2010 roku.
21. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05 kwietnia 2011 roku.
 

Regulamin amatorskiego połowu ryb (49kB) word

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (27 grudnia 2011, 18:15:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2214