Zarządzenie nr 13/2011Burmistrza Lubniewicz dnia 5 kwietnia 2011w sprawie ustalenia opłat i zasad korzystania jednostek pływających z jeziora Lubiąż w Lubniewicach

Zarządzenie nr 13/2011
Burmistrza Lubniewic
z dnia 5 kwietnia 2011


w sprawie ustalenia opłat i zasad korzystania jednostek pływających z jeziora Lubiąż w Lubniewicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Lubniewic zarządza, co następuje:
  
§ 1
1. Wprowadza się roczne opłaty za rekreacyjne korzystanie z jednostek pływających na  jeziorze Lubiąż  w Lubniewicach dzierżawionym od RZGW Poznań, a  administrowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach 
– obowiązujące w 2011 roku:
1) ponton - 15,00 zł
2) rower wodny - 20,00 zł
3) kajak - 15,00 zł
4) łódź żaglowa do 7 metrów długości - 25,00 zł
5) łódź żaglowa powyżej 7 metrów długości - 50,00 zł
6) łódź wiosłowa - 20,00 zł
7) łódź o napędzie elektrycznym - 30,00 zł
8) łódź z napędem spalinowym:                                      za 1 dzień
    a) do 5 koni mechanicznych - 50,00 zł                            5,00 zł
    b) do 25 koni mechanicznych -100,00 zł                         10,00zł
    c) do  50 koni mechanicznych - 250,00 zł                       20,00zł
    d) do 100 koni mechanicznych - 500,00 zł                      25,00zł
    e) do 200 koni mechanicznych - 700,00 zł                      30,00zł
    f) powyżej 200 koni mechanicznych -1.000,00 zł              50,00zł
9) inne jednostki pływające - 15,00 zł


2. Mieszkańcy Gminy Lubniewice posiadający jednostki pływające i nie prowadzący przy ich pomocy działalności gospodarczej uiszczają opłatę w wysokości 10 % stawki podstawowej określonej w pkt. 1.
3. Wprowadza się całkowity zakaz cumowania jednostek pływających w porze od zmierzchu do świtu poza portem macierzystym
4. Wprowadza się całkowity zakaz pływania skuterami wodnymi.
5. Zezwala się na pływanie łodziami z silnikiem spalinowym  do 5 koni mechanicznych  w celu amatorskiego połowu ryb przez całą dobę.
6. Zezwala się na pływanie łodziami z silnikiem spalinowym w celach turystycznych od godz. 10:00 do godz. 18:00 przy dopuszczalnej prędkości do 25 km/h.
7. Do kontroli sprzętu wodnego pływającego po jeziorze „Lubiąż” Lubniewice są:
1) Policja Wodna;
2) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe O/Lubniewice celem sprawdzenia stanu technicznego i dokonania opłaty za sprzęt  pływający wodny.
 
 
§ 2
Opłaty, o których mowa § 1 należy uiszczać w:
- Kasie Urzędu Miejskiego Lubniewice, ul. Jana Pawła II 51;
- Kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej Lubniewice, ul. Strzelecka 20.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się  p. o. Kierownikowi Referatu  zamówień publicznych, inwestycji i budownictwa Urzędu Miejskiego Lubniewice.
 
§ 4
Traci moc Zarządzenie Nr 91/2010 Burmistrza Lubniewic z dnia 4 stycznia 2010 roku.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2011 roku.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (27 grudnia 2011, 18:04:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2059