Zarządzenie nr 11/2011Burmistrza Lubniewicz dnia 16 marca 2011w sprawie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubniewice

Zarządzenie nr 11/2011
Burmistrza Lubniewic
z dnia 16 marca 2011


w sprawie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze. zm.) oraz § 1 ust. 3 załącznika do Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 stycznia 2011r.

zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Przedmiotem konsultacji społecznych jest podjęcie decyzji w sprawie zakupu części budynku przy ul. Jana Pawła II 38 w Lubniewicach z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej.
 
§ 2
Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy.
 
§ 3
Konsultacje społeczne będą się odbywały w terminie od 16.03.2011r. do 28.03.2011r. do godz. 12:00.
 
§ 4
Konsultacje społeczne obejmują swym zasięgiem całą Gmina Lubniewice.
 
§ 5
Konsultacje społeczne będą się odbywały w formie pisemnej zgodnie ze wzorem ankiety stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 6
Dodatkowo Burmistrz Lubniewic może zorganizować zebranie z mieszkańcami Gminy Lubniewice.
 
§ 7
W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.
 
§ 8
Wypełnione ankiety można dostarczać do dnia 28.03.2011r. do godz. 12:00:
a) Osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Lubniewicach lub przez umieszczenie wypełnionej ankiety w umieszczonej w holu Urzędu skrzynki;
b) Drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@lubniewice.pl;
c) Pocztą, na adres Urzędu: ul Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice.
 
§ 9
Burmistrz Lubniewic przedstawi wyniki konsultacji na najbliższej sesji Rady Miejskiej oraz poda wyniki do publicznej wiadomości w terminie do 30 dni od daty ich zakończenia.
 
§ 10
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lubniewice.
 
§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia (36kB) word

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (27 grudnia 2011, 17:53:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1602