Zarządzenie nr 10/2011Burmistrza Lubniewicz dnia 10 marca 2011w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Lubniewice

Zarządzenie nr 10/2011
Burmistrza Lubniewic
z dnia 10 marca 2011


w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Lubniewice

Na podstawie § 23 statutów sołectw w gminie Lubniewice - Uchwała Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VI/53/2003r z dnia 28.05.2003 r. 
 
Zarządzam co następuje:
 
§ 1
Zwołuję zebrania wiejskie w sołectwach Gminy Lubniewice, celem wyboru sołtysów i członków Rad Sołeckich, w następujących terminach:
 
1. Glisno dnia 20 marca 2011 r. o godz. 10.15 - sala wiejska, prowadzący zebranie -  Tomasz Jaskuła Burmistrz Lubniewic
 
2. Jarnatów dnia 20 marca 2011 r. o godz. 14.00 – Wiejski Dom Kultury, prowadzący zebranie - Tomasz Jaskuła Burmistrz Lubniewic
 
3. Rogi dnia 20 marca 2011 r. o godz. 17.00 - pałac, prowadzący zebranie - Tomasz Jaskuła Burmistrz Lubniewic
 
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz w sołectwach.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (27 grudnia 2011, 17:49:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1610