Zarządzenie nr 7/2011Burmistrza Lubniewicz dnia 28 stycznia 2011w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Lubniewicach

Zarządzenie nr 7/2011
Burmistrza Lubniewic
z dnia 28 stycznia 2011


w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Lubniewicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) w związku z art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.)
 
zarządzam co następuje :
 
§ 1
W związku z przesłanym aktem notarialnym – warunkową umową sprzedaży z dnia 24 stycznia 2011 r. repertorium A nr 641/2011, rezygnuję z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Lubniewice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/54 o powierzchni 0,0951 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie –  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr GW1U/00013987/3.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (27 grudnia 2011, 16:03:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1681