Zarządzenie nr 4/2010Burmistrza Lubniewicz dnia 20 grudnia 2010w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Lubniewic

Zarządzenie nr 4/2010
Burmistrza Lubniewic
z dnia 20 grudnia 2010


w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Lubniewic

Na podstawie art. 26a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 4 ust.1 pkt. 2, ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. )
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Powołuję Pana Artura Fituch z dniem 1 stycznia 2011 r. na stanowisko Zastępcy Burmistrza Lubniewic.
                                                                      
§ 2
Szczegółowe, istotne warunki zatrudnienia oraz zakres obowiązków Zastępcy Burmistrza Lubniewic określi odrębnie zawarta umowa o pracę.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lubniewice.
 
§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (23 grudnia 2011, 14:20:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2080