Zarządzenie nr 3/2010Burmistrza Lubniewicz dnia 15 grudnia 2010w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Lubniewicach

Zarządzenie nr 3/2010
Burmistrza Lubniewic
z dnia 15 grudnia 2010


w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Lubniewicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) w związku z  art. 109 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651, ze zm.)
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1
W związku z przesłanym aktem notarialnym – warunkową umową sprzedaży z dnia 14 grudnia 2010 r. repertorium A Nr 8184/2010, rezygnuję z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Lubniewice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/57 o powierzchni 0,0903 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie. –  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr GW1U/00013987/3.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (23 grudnia 2011, 14:19:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2233