Zarządzenie nr 136/2013Burmistrza Lubniewicz dnia 29 listopada 2013w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 136/2013
Burmistrza Lubniewic
z dnia 29 listopada 2013


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013r..poz.885 ze zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt 1, 3 Uchwały  Nr XXIII/173/2012 Rady Miejskiej w  Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie  uchwały budżetowej Gminy  Lubniewice  na 2013 r., zarządzam co następuje:
 
§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów  o 28.794,00 zł, jak w załączniku  nr 1  do niniejszej uchwały, w tym:
      - zmniejsza się  dochody bieżące  o kwotę 28.794,00 zł,
 
§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 28.794,00 zł, jak w załączniku  nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
        - zmniejsza się wydatki bieżące  o kwotę 146,00 zł,
        - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę  28.940,00 zł
  
§ 3.1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości
          12.085.511,98 zł, w tym:
            1)dochody bieżące   - 11.545.170,01 zł,
            2) dochody majątkowe- 540.341,97 zł,
    2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości
        12.308.061,98 zł, w tym:
       1) wydatki bieżące -10.882.717,56 zł,
       2) wydatki majątkowe – 1.425.344,42 zł
 
§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków  bieżących jak w załączniku nr 2 do niniejszego   zarządzenia.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   


Załącznik nr 1 do zarządzenia (7kB) excel

Załącznik nr 2 do zarządzenia (18kB) excel

          

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (9 grudnia 2013, 14:43:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1182