Zarządzenie nr 135/2013Burmistrza Lubniewicz dnia 18 listopada 2013w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 135/2013
Burmistrza Lubniewic
z dnia 18 listopada 2013


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013.poz.885 ze zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt 3 Uchwały  Nr XXIII/173/2012 Rady Miejskiej w  Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie  uchwały budżetowej Gminy  Lubniewice  na 2013 r., zarządzam co następuje:
 
§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów  o 11.049,00 zł, jak w załączniku  nr 1  do niniejszej uchwały, w tym:
      - zmniejsza się  dochody bieżące  o kwotę 11.049,00 zł,
 
§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 11.049,00 zł, jak w załączniku  nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
        - zmniejsza się wydatki bieżące  o kwotę 8.255,00 zł,
        - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę  2.794,00 zł
  
§ 3.1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości
          11.967.616,66 zł, w tym:
            1)dochody bieżące – 11.427.274,69 zł,
            2) dochody majątkowe- 540.341,97 zł,
    2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości
        12.190.166,66 zł, w tym:
       1) wydatki bieżące -10.754.499,94 zł,
       2) wydatki majątkowe – 1.435.666,72 zł
 
§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków  bieżących jak w załączniku nr 2 do niniejszego   zarządzenia.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.              
 

Załącznik nr 1 do zarządzenia (9kB) excel

Załącznik nr 2 do zarządzenia (22kB) excel

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (9 grudnia 2013, 14:41:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1158