Zarządzenie nr 125/2013Burmistrza Lubniewicz dnia 16 września 2013w sprawie powołania stałej komisji przetargowej i ustanowienia jej regulaminu

Zarządzenie nr 125/2013
Burmistrza Lubniewic
z dnia 16 września 2013


w sprawie powołania stałej komisji przetargowej i ustanowienia jej regulaminu


§ 1
Działając zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), powołuję stałą komisję przetargową do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w składzie:
 
1. Katarzyna Szczepańska – przewodniczący komisji
2. Waldemar Gatzka– sekretarz komisji
3. Joanna Kozakiewicz – członek komisji
 
W razie nieobecności w pracy któregokolwiek z członków stałej komisji przetargowej (przewodniczącego, sekretarza czy członka) osobę tą zastępuje Marta Jagiełło lub Anna Kisielewicz).
 
§ 2
1. Komisja powołana jest na czas nieoznaczony do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wskazanych przez kierownika jednostki.
2. Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone zostały w Regulaminie Komisji Przetargowej, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi referatu inwestycji i i nieruchomości.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik nr 1 do zarządzenia (45kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (9 grudnia 2013, 14:35:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1306