Zarządzenie nr 134/2013Burmistrza Lubniewicz dnia 14 listopada 2013w sprawie konsultacji projektu uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Zarządzenie nr 134/2013
Burmistrza Lubniewic
z dnia 14 listopada 2013


w sprawie konsultacji projektu uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) i Uchwały nr XXXII/273/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2010 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art. 5a, ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

ZARZĄDZAM
 
§ 1.
1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Lubniewice.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w Projektu uchwały.
 
§ 2.
Określa się termin zakończenia konsultacji na dzień: 25 listopada 2013 r.
 
§ 3.
Forma konsultacji:
Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w Projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubniewice oraz przesłanie zainteresowanym organizacjom.
 
§ 4.
Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Kierownik Referatu Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 
§ 5.
Opinie pisemne należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.
 
§ 6.
Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubniewice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
 
§ 7.
Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.
 
§ 8.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Formularz zgłoszenia opinii (21kB) word

Roczny program współpracy (63kB) word

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokół z przeprowadzenia konsultacji (130kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (16 listopada 2013, 16:22:48)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (28 listopada 2013, 15:25:33)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1330