Zarządzenie nr 1/2010Burmistrza Lubniewicz dnia 6 grudnia 2010w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Zarządzenie nr 1/2010
Burmistrza Lubniewic
z dnia 6 grudnia 2010


w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Na podstawie art. 15 ust. 3, art. 17 i  art. 18 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.1 Tworzy się  Gminne Biuro Spisowe (GBS) do wykonywania prac spisowych związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań - na okres przygotowania i przeprowadzenia spisu -  w następującym składzie:
 
1. Jan Walczak - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego – Lider
2. Stanisława Żuk - członek
3. Waldemar Gatzka -  członek
4. Dawid Karzólewski - członek 
 
2. Siedzibą Gminnego Biura Spisowego jest Urząd Miejski w Lubniewicach, który zapewnia obsługę finansową i organizacyjną biura. 
 
§ 2. Do zadań Gminnego Biura Spisowego należy w szczególności:
 
1) nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych,
2) przeprowadzenie na terenie Gminy Lubniewice akcji popularyzacyjnej o spisie,
3) zorganizowanie obchodu przedspisowego i odprawy przedspisowej dla rachmistrzów,
4) przekazywanie do Wojewódzkiego Biura Spisowego meldunków o przebiegu prac spisowych na terenie Gminy Lubniewice,
5) kontrola przebiegu realizacji spisu,
6) udzielanie pomocy rachmistrzom spisowym we wszystkich sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu rachmistrzów lub mogących spowodować niekompletność wyników spisu,
7) opracowanie wykazu miejsc, w których przebywają osoby bezdomne,
8) wprowadzanie do systemu zgłoszeń problemów oraz zagadnień dotyczących kwestii merytorycznych i organizacyjnych spisu,
9) sporządzenie raportu z przebiegu spisu i przesłanie do Wojewódzkiego Biura Spisowego. 
 
 
§ 3. Osoby wykonujące czynności, o których mowa w § 1 obowiązane są do przestrzegania tajemnicy statystycznej, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.).
 
         
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Biura Spisowego. 
  
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (23 grudnia 2011, 14:14:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2233