Zarządzenie nr 129/2013Burmistrza Lubniewicz dnia 24 października 2013w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 129/2013
Burmistrza Lubniewic
z dnia 24 października 2013


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013.poz.885 ze zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt 3 Uchwały  Nr XXIII/173/2012 Rady Miejskiej w  Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie  uchwały budżetowej Gminy  Lubniewice  na 2013 r., zarządzam co następuje:
 
§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów  o 1.300,00 zł, jak w załączniku  nr 1  do niniejszej uchwały, w tym:
      - zwiększa się  dochody bieżące  o kwotę 1.300,00 zł,
 
§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę  1.300,00 zł, jak w załączniku
         nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
        - zmniejsza się wydatki bieżące  o kwotę 7.731.02 zł, w tym: z tytułu dotacji i
          środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
          środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
          finansach  publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.), zwiększa  się   o kwotę
            258,00 zł
        - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę  9.031,02 zł  w tym : z tytułu dotacji i
          środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
          środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
          finansach  publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.), zwiększa  się   o kwotę
          1.771,02 zł
  
§ 3.1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości
          11.978.665,66 zł, w tym:
            1)dochody bieżące – 11.438.323,69 zł,
            2) dochody majątkowe- 540.341,97 zł,
    2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości
        12.201.215,66 zł, w tym:
       1) wydatki bieżące -10.762.754,94 zł, w tym: : z tytułu dotacji  i  środków na
           finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o
            których mowa w  art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
            publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) -  122.615,07 zł
       2) wydatki majątkowe – 1.438.460,72 zł w tym: : z tytułu dotacji  i  środków na
           finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o
            których mowa w  art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
            publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.)-381.771,02 zł
 
§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków  bieżących jak w załączniku nr 2 do niniejszego   zarządzenia.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.              
 
 
Załącznik nr 1 do zarządzenia (6kB) excel

Załącznik nr 2 do zarządzenia (17kB) excel

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (13 listopada 2013, 20:00:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1173