Zarządzenie nr 132/2013Burmistrza Lubniewicz dnia 30 października 2013w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z siedzibą w Lubniewicach

Zarządzenie nr 132/2013
Burmistrza Lubniewic
z dnia 30 października 2013


w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z siedzibą w Lubniewicach

Na podstawie art. 8 ust. 3, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647), zarządzam co następuje:
 
§1.
Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w Lubniewicach, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:
Sornat Roman – Przewodniczący Komisji
Joanna Kozakiewicz – Sekretarz Komisji
Mycka Roman- członek Komisji
Ropela Roman - członek Komisji
Cytryna Zofia - członek Komisji

§2.
1. Siedzibą Komisji jest Urząd Miejski w Lubniewicach.
2. Komisja w uzasadnionych przypadkach może dokonywać wizji w terenie lub obradować poza siedzibą Urzędu.
3. Komisja pełni funkcję organu doradczego Burmistrza Lubniewic.
4. Komisja może  pełnić funkcję organu doradczego wójta/burmistrza/prezydenta innej gminy lub miasta w przypadku zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647)
         
§3.
1. Szczegółowe zasady, organizację i tryb działania Komisji określa Regulamin Komisji stanowiący Załącznik nr 1 Zarządzenia.
2. Obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Referat zamówień publicznych, inwestycji
i budownictwa.
3. Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu Gminy Lubniewice.
4. W przypadku powierzenia Komisji funkcji organu doradczego innej gminy/miasta koszty
działania Komisji pokrywa gmina/miasto na rzecz której/którego Komisja działa, na zasadach określonych w porozumieniu, o którym mowa §2 pkt 3 niniejszego regulaminu.
 
§4.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Lubniewic.
 
§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
§6.
Traci moc Zarządzenie Burmistrza Nr 85/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej .
 

Załącznik nr 1 do zarządzenia (45kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (7 listopada 2013, 13:27:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1370