Zarządzenie nr 126/2013Burmistrza Lubniewic z dnia 30 września 2013w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 126/2013
Burmistrza Lubniewic
z dnia 30 września 2013


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013.poz.885 ze zm.) oraz § 11 ust. 2. pkt.1, 3 Uchwały  Nr XXIII/173/2012 Rady Miejskiej w  Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie  uchwały budżetowej Gminy  Lubniewice  na 2013 r., zarządzam co następuje:
 
§ 1.

Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów  o 14.283,00 zł, jak w załączniku  nr 1  do niniejszej uchwały, w tym: 
- zwiększa się  dochody bieżące  o kwotę 14.283,00 zł,
 
§ 2.

Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 14.283,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące  o kwotę 10.943,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach  publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.), zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o 3.340,00 zł

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków  bieżących jak w załączniku nr 2 do niniejszego   zarządzenia.
 
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.              

Załącznik nr 1 do zarządzenia (6kB) excel

Załącznik nr 2 do zarządzenia (18kB) excel

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (8 października 2013, 15:22:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1289